Quay lại
Kết quả phiên giao dịch việc làm lưu động lần thứ 4, ngày 29/9/2018
Ngày cập nhật: 08/10/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lưu động ngày 29/9/2018 đạt được như sau:

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn giao dịch việc làm: 07 doanh nghiệp.

- Doanh nghiêp thực tế đến tuyển dụng tại Sàn giao dịch: 07 doanh nghiệp.

- Nhu cầu cần tuyển tại Sàn giao dịch việc làm: 1.523 chỉ tiêu

- Lao động đăng ký tìm việc làm tại Sàn: 72 người

- Lao động đăng ký tham gia dự tuyển vào các doanh nghiệp: 53 người

- Lao động được tuyển tại Sàn: 45 người

Phiên giao dịch việc làm tiếp theo được tổ chức vào ngày 04/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc.

BAN TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM