Quay lại
Thủ tục và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019 mới nhất theo Luật việc làm số 38/2013/QH13 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP gồm: Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp...
Các khoản tính và không tính đóng Bảo hểm xã hội
Hỏi: Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thì từ 01/01/2016 đến hết năm 2017, sẽ tăng các khoản thu nhập để tính đóng bảo hiểm xã hội. Vậy các khoản thu nhập bắt buộc phải tính để đóng bảo hiểm xã hội gồm những khoản nào?
Trích Thông tư 07/2015TT – BLĐTBXH (điều 3)
(Trích “ Thông tư 07/2015TT – BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”)
Trích Thông tư 07/2015TT – BLĐTBXH (điều 4)
(Trích “ Thông tư 07/2015TT – BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”)
Trích Thông tư 07/2015TT – BLĐTBXH (điều 5)
(Trích “ Thông tư 07/2015TT – BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”)
Trích Thông tư 07/2015TT – BLĐTBXH (điều 6)
(Trích “ Thông tư 07/2015TT – BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”)
Trích Thông tư 07/2015TT – BLĐTBXH (điều 7)
(Trích “ Thông tư 07/2015TT – BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”)