Quay lại
Loại văn bản Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 1 - 20 , trên tổng số 132 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
10/24/2017
Về việc hỗ trợ CCVC, LĐ HĐ thôi việc theo nguyện vọng
Download tài liệu
08/18/2017
Ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Download tài liệu
08/10/2017
Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh
Download tài liệu
03/10/2017
Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/03/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh...
Download tài liệu
12/29/2017
Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp...
Download tài liệu
12/29/2017
Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Download tài liệu
12/07/2017
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Download tài liệu
08/30/2017
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8...
Download tài liệu
08/15/2017
Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
Download tài liệu
04/20/2017
Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động - TB&XH Quy định khổi lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu...
Download tài liệu
04/20/2017
Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động - TB&XH Quy định khổi lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu...
File không tồn tại
04/20/2017
Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động - TB&XH Quy định khổi lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu...
File không tồn tại
03/13/2017
Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo...
Download tài liệu
11/25/2016
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...
Download tài liệu
11/14/2016
Nghị định 153/2016/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Download tài liệu
06/28/2016
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...
Download tài liệu
06/15/2016
Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị...
Download tài liệu
06/13/2016
Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn gốp chi phối của Nhà nước
Download tài liệu
06/13/2016
Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước...
Download tài liệu
06/13/2016
Quy định quản lý lao động, tền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn...
Download tài liệu